Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. w Żarach

Ogłoszenie

 
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach, za rok 2017 oraz za 2018

 

Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 10 października 2017 r. do godz. 15.00 pod adres: Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. 68-200 Żary, ul. Św. Brata Alberta 8, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego P.K. „PEKOM” S.A. w Żarach za 2017 r. i 2018 r.”

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki.
Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie,
2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wydania bezstronnej i niezależnej opinii
3. termin badania sprawozdania finansowego,
4. cenę za badanie sprawozdania finansowego z wyszczególnieniem na poszczególne lata.
 
Preferowany termin zakończenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania, określa się na dzień 30.03.2018 r. oraz na dzień 30.03.2019 r. Złożone oferty zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą do 20 października 2017 r. w siedzibie Spółki. Wybór oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: www.pekom.com.pl
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych bądź finansowych.
Rada Nadzorcza
 PK PEKOM S.A w Żarach
 
 
 
Żary, dnia 12.09.2017 r.