Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. w Żarach

REGULAMIN KORZYSTANIA

z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

„PSZOK”

zlokalizowanego w mieście Żary, ul. Św. Brata Alberta 8

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie miasta Żary, wyszczególnione w wykazie nr 1.

 
ZASADY OGÓLNE

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

2. Przyjęcia dokonuje się po weryfikacji zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia itp.

3. Dostarczone przez mieszkańca miasta Żary odpady, PSZOK przyjmuje nieodpłatnie w ilościach wskazujących na powstanie odpadów w gospodarstwach domowych.

4. Wszyscy korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.

 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
1. PSZOK przyjmuje posegregowane odpady (wykaz nr 1) w następujących godzinach:
Poniedziałek   10:00 - 18:00
Wtorek         10:00 - 18:00
Środa           10:00 - 18:00
Czwartek      10:00 - 18:00
Piątek          10:00 - 18:00
Sobota         08:00 - 12:00

2. Mieszkaniec przed przekazaniem odpadów do PSZOK zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania.

3. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane oraz zanieczyszczone innymi odpadami.

4. Opakowania odpadów niebezpiecznych, zwłaszcza płynnych, powinny być nieuszkodzone i dostarczone w szczelnych opakowaniach.

5. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania dostarczonych odpadów w przypadku:

- stwierdzenia przez pracownika PSZOK, że dostarczone odpady nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,

- stwierdzenia zanieczyszczeń dostarczonych odpadów,

- stwierdzenia braku opisu identyfikacji odpadów niebezpiecznych.

6. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu na ustalonym druku.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik PSZOK na miejscu lub pod nr tel. 68 479 46 44/45
2. Regulamin korzystania z obiektu jest dostępny na stronie internetowej www.pekom.com.pl
 

Wykaz nr 1 - Odpady przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Św. Brata Alberta 8, Żary:

 

KODRODZAJ ODPADU
20 01 01Papier i tektura
20 01 02Szkło
20 01 08Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 19Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23Urządzenia zawierające freony
20 01 27Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 32Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 02 01 23 i 20 01 35
20 01 39Tworzywa sztuczne
20 01 40Metale
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji
20 03 07Odpady wielkogabarytowe
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02Gruz ceglany
17 01 03Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
16 01 03Zużyte opony
15 01 01Opakowania z papieru i tektury
15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04Opakowania z metali
15 01 05Opakowania wielomateriałowe
15 01 07Opakowania ze szkła

Regulamin PZOK w Żarach  Regulamin PSZOK w Żarach do pobrania